Sosyal Medya:

Email: kabadayi@hotmail.com

Tel: 0(216) 379 86 25